Gyda channoedd o gynrychiolwyr yng Nghaerdydd yn 2020, dyma'r cyfle delfrydol i gysylltu eich cwmni â chymuned telynorion y byd a manteisio ar y partneriaethau a feithrinnir, cyn ac yn ystod y Gyngres. Gyda chynrychiolwyr o dros 50 o wledydd yn bresennol, mae hwn yn ddigwyddiad gwirioneddol fyd-eang.

Cynhelir Cyngres Telynau'r Byd bob tair blynedd, a hynny mewn dinasoedd ledled y byd. Er syndod, efallai, dyma'r tro cyntaf iddi ymweld â'r DU. Yn 2017, cafodd 13eg Cyngres Telynau'r Byd ei chynnal yn Hong Kong, y 12fed yn Sydney yn 2014, a'r 11eg yn Vancouver yn 2011. Cyn hynny cafodd ei chynnal yn Amsterdam, Dulyn, Seattle-Tacoma, Jerwsalem, ymhlith dinasoedd eraill ledled y byd yn dilyn y gyngres gyntaf a gynhaliwyd yn Maastricht yn 1983. Roedd y tîm o Gymru, sef "Gwlad y Delyn", a gyflwynodd gynnig i gynnal y Gyngres yng Nghaerdydd yn 2020, yn falch iawn o ddod i'r brig, ac mae'n ymrwymedig i gynnal Cyngres arbennig a chofiadwy.

Gyda mwy na 60 o ddigwyddiadau, gan gynnwys Cyngherddau Gala yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a Neuadd Dewi Sant, derbyniadau ar gyfer cynrychiolwyr, Ymgais i Dorri Record Byd Guinness am y Côr Mwyaf o Delynau, 'gŵyl' telynau awyr agored yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, a gweithgareddau allgymorth a gaiff eu cynnal ledled y ddinas, mae yna lu o opsiynau a chyfleoedd i'w noddi a'u hyrwyddo. Bydd nifer o'r digwyddiadau yn cael eu darlledu ar y teledu, a bydd cryn sylw iddynt yn y wasg a'r cyfryngau. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r adran sponsorship@whc2020.wales.

 

Dewch yn rhan o Gyngres Telynau'r Byd drwy brynu Pecyn Nawdd, a manteisiwch ar broffil gyda'r cynrychiolwyr yn ystod y cyfnod cyn #CTB2020, ac yn ystod y digwyddiad.

 

Gyda digwyddiadau unigryw fel Ymgais i Dorri Record Byd Guinness, cyngherddau i'r cyhoedd min nos, gŵyl telynau awyr agored a mwy na 60 o ddigwyddiadau'r gyngres, mae Cyngres Telynau'r Byd yn cynnig cyfleoedd unigryw i gwmnïau neu sefydliadau noddi'r Gyngres ei hun neu un o'r prif ddigwyddiadau sy'n rhan ohoni.

Rydym yn awyddus i siarad ag unrhyw noddwyr o'r un anian am y modd y gallai Cyngres Telynau'r Byd fod o fudd i chi neu'ch sefydliad.


 OPSIYNAU PENNAWD  

Noddwr Platinwm

Noddwr Aur

Noddwr Arian

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r pecynnau hyn, anfonwch neges e-bost i:

 

sponsorship@whc2020.wales

 
 
 

Noddwr Platinwm: 

NODDWR TEITL Y GYNGRES 

 

Fel noddwyr ffurfiol y Gyngres, gallwch ddisgwyl cael profiad cyflawn ohoni.

 

Yn ogystal â'r gydnabyddiaeth ffurfiol yn nheitl y digwyddiad, a fydd yn ymddangos ar holl ddeunydd cyhoeddusrwydd swyddogol y Gyngres, cewch docynnau i holl ddigwyddiadau ffurfiol, derbyniadau a chyngherddau min nos y Gyngres.

Noddwr Aur:

NODDWR CYNGERDD MIN NOS 

 

Bydd yna gyngerdd mawreddog i ddathlu'r delyn ar bob un o bum noson y Gyngres.

 

Bydd y rhain yn cynnwys Byd o Delynau, sef noson gala yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, noson o concertos i'r delyn gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, noson o gerddoriaeth siambr i'r delyn a chyngerdd operatig gyda Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, pob un ohonynt yn Neuadd Dewi Sant. Bydd y pumed digwyddiad yn cynnwys perfformiadau promenâd o fewn adeiladau ac ar dir Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan. Bydd yr holl ddigwyddiadau hyn yn denu dros 1,500 o westeion ac yn cynnig gwerth gwych i'n Noddwyr Aur.

Noddwr Arian:

NODDWR Y DERBYNIAD

 

Bydd y Noddwr Arian yn gwbl gysylltiedig â derbyniad croeso'r cynrychiolwyr, a gynhelir yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ar noson agoriadol y gyngres.

 

Estynnir gwahoddiad i bob cynrychiolydd a noddwr ddod i'r digwyddiad hwn. Bydd Noddwr y digwyddiad proffil uchel unigryw hwn yn cael ei enwi, a bydd ei frand yn cael ei gysylltu ag ef. 

Other Sponsorship Opportunities

Mae gennym nifer o becynnau nawdd o werth llai ar gael ar gyfer y digwyddiad hefyd, yn ogystal â chyfleoedd hysbysebu ar gyfer y cwmnïau neu’r unigolion hynny sy'n awyddus i gefnogi'r digwyddiad.

© 2018 Cyngres Telynau'r Byd | Gwnaed yng Nghymru

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon