Gohiriwyd WHC i Haf 2021

Annwyl Ffrindiau Cyngres Telynau’r Byd


Yn sgîl datblygiadau cyfredol feirws Covid-19, rydym heddiw, wedi cymryd y penderfyniad anochel i ohirio 14eg Cyngres Telynau’r Byd, a oedd i gael ei chynnal ym mis Gorffennaf eleni yng Nghaerdydd. Yn dilyn cyngor
Llywodraeth y DU, mae pob lleoliad perfformio wedi eu cau hyd nes ceir rhybydd pellach.

 

Gan ein bod yn ansicr pa bryd bydd y sefyllfa yn newid, rydym wedi gwneud penderfyniad i wneud cyhoeddiad cynnar yma er mwyn eich galluogi chi, ein artistiaid, ymwelwyr, arddangoswyr a noddwyr, i newid eich cynlluniau teithio ac ati.


Mi fydd yna cryn dipyn o waith i aildrefnu y Gyngres, a gofynnwn yn garedig am eich amynedd gyda hyn. Rydym wedi sicrhau dyddiadau dros dro gyda ein lleoliadau perfformio ar gyfer haf 2021, er mwyn trosglwyddo’r Gyngres fel y mae a chadw’r amserlen perfformio mor agos a phosib. Ceir mwy o wybodaeth maes o law.


O ganlyniad, bydd pob tocyn sydd wedi cael ei brynu ar gyfer 2020 yn cael ei drosglwyddo i’r dyddiadau newydd flwyddyn nesaf, a gohirir a pris cynnar tan Ebrill 1af 2021.


Lles a iechyd ein cymuned o artistiaid, gwirfoddolwyr a’n cynulleidfaoedd yw ein prif flaenoriaeth trwy gydol yr amser ansicr yma. Rydym yn ymwybodol fod llawer ohonoch wedi gweneud trefniadau teithio yn barod, a thrwy datgan y
cyhoeddiad yma yn gynnar, mawr obeithiwn y gallwch aildrefnu heb obligiadau ariannol.

 

Oherwydd gofynnion gwaith ychwanegol a chanllawiau hunan-arwahanu y DU, gofynnwn yn garedig i chi beidio â chysylltu gyda ni hyd nes bod y dyddiadau newydd wedi eu cyhoeddi.


Hoffwn ddiolch i chi am eich cefnogaeth a’ch amynedd wrth inni weithio trwy’r manylion, ac ar ran y Pwyllgor Trefnu, cadwch yn ddiogel, a gobeithio cawn gwrdd yn 2021.

Caryl Thomas

Cadeirydd

Catrin Finch

Y Cyfarwyddwr Artistig

Stephen Burkitt-Harrington

Cyfarwyddwr Digwyddiad

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon